Les 15
Oefening 1  

Oefening 2  

Oefening 3  

Oefening 4  

Oefening 5  

Oefening 6  

Oefening 7  

Oefening 8  


Oefening 1  Vertaal naar het Nederlands:
het werkwoord-verbindingsvoegwoord
Let op er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk, het voorbeeld hier geeft de structuur.
Djerma Nederlands
I goro ga fulanzam. Zij zaten en rusten.
Ma dangey ga maa. Wees stil en luister.
A zuru ga koy ga di. Hij (Zij) rende en ging en zag.
A zuru ga koy di. Hij (Zij) rende en ging en zag.
Ma koy ga fu meyo daabu. Ga en sluit de (huis) deur.
Borey ga maa Almishu baro ga Irikoy fonda suban. De mensen zullen luisteren naar het verhaal van Christus en Gods weg kiezen.
Ni kaŋ ga ni boŋ maray? Je viel en verwonde je hoofd?
Ma dangey hala ni ma maa

(vergelijk met de tweede zin)

Wees stil zodat je hoort.

Terug


Oefening 2  Vertaal naar het Nederlands: een gesprek
Djerma Nederlands
Aysa: Ifo se no wandiyo wo kaa kwaara sohon? Aysa: Waarom kwam dit meisje nu naar het dorp?
Kadiija: A kaa zama a ga ba ay ma nga boŋ hamno turu. Kadiija: Ze kwam omdat ze wil dat ik haar haar vlecht.
Aysa: Haba? Ay mana bay ni ga wani turuyan. Aysa: Is dat zo? Ik wist niet dat jij kunt (haar)vlechten.
Kadiija: Oho. Za ay go zanka, ay nya g' a te. Kadiija: Ja. Toen ik een kind was, deed mijn moeder het.
Sohon ay mo g' a te wayboro se. Nu doe ook ik het voor vrouwen [1].
Aysa: Man ni nya go sohon? Aysa: Waar is je moeder nu?
Kadiija: A si fu; a koy hala Table, Filingue hare. Kadiija: Ze is niet thuis; ze ging zo ver als Table, in de buurt van Filingue.
Za habu hinka no a koy. Het is sinds twee weken dat ze weg is gegaan.
Aysa: Ifo se no a koy nodin?

Aysa: Waarom ging ze naar die plaats daar?

Kadiija: Ni mana bay ay kayne ga ba ga hay?

Kadiija: Je wist niet dat mijn jonger zus op het punt staat te bevallen?

Aysa: Ay mana bay.

Aysa: Ik wist het niet.

Ni man' a ci ay se. Je hebt het me niet verteld.

[1] Djerma gebruikt de enkelvoudvorm van het zelfstandig naamwoord als er niet wordt gerefereerd naar een specifieke groep. In Nederlands wordt ook in die gevallen de meervoudsvorm gebruikt .

Terug


 
Oefening 3  Vertaal naar het Nederlands: een gesprek
Djerma Nederlands
a: Madame a gay ay mana di nin.

a: Mevrouw, het is al een poosje dat ik u niet heb gezien.
letterlijk a gay = het is

Manan ni ga kaa ga di ay watikulu; amma sohon ni ga te handu wala hinza ni si kaa.

Vorige jaar kwam en zag u me iedere keer; maar nu bent u sinds een maand of drie niet meer gekomen.

letterlijk: ... u doet een maand of drie u niet komt.

b: Ay coro, ni ga cim! b: Mijn vriend, je hebt gelijk !
Ay gay ga fay nin. We waren gescheiden voor een lange tijd.

letterlijk: Ik liet een lange tijd op me wachten en scheiden jouw.

Amma ni mo, ni mana bay ay izey kulu sinda baani?

Maar ook jij, jij wist niet dat al mijn kinderen ziek zijn.

letterlijk: ... hebben geen gezondheid

a: Jam! a: Dat is verschrikkelijk !
Ifo ga du ey?

Wat hebben zij ?

b: To, i gahamey kulu ga koron gumo.

b: Wel, zij hadden allen koorts.

letterlijk: ...hun lichamen alle waren zeer heet.

I si ba ŋwari mo. En zij wilden ook geen eten.
Amma sohon i te dama. Maar nu zijn ze beter.
a: Madala ! a: Dat is schitterend !
b: Irikoy ma tonton baani !

b: Dat God hun nog meer gezondheid moge geven !

a: Amin !

a: Amen !

Terug


 
Oefening 4  Vertaal naar het Djerma: boodschappen doen
Nederlands Djerma
Deze ochtend vertelde mijn vader me te komen en hem te zien in Niamey, omdat hij morgen niet hier kan komen.  Adduha wo ay baba ci ay se ay ma kaa ga nga di Niamey, zama a si hin ga kaa ne suba.
Ik wil dat jij naar de markt gaat en voor 150 Franc schapenvlees voor me koop en voor 75 Francs bananen.

let op: .. gaat en koopt ...

Ay ga ba ni ma koy habu ga day dela waranza feji ham nda dela way cindi gu banana.

Kies bananen die goed en rijp zijn(*), omdat ik ze vandaag wil eten.

(*) kan nin ga bori

Ma banana suban kan nin ga bori, zama ay ga ba ga ngey ŋwa hunkuna.
Hier is het geld. Nooro ne.
Als er iets over is, je mag het hebben(*).

(*) sambu

Da cindi no, ni m' a sambu.

Terug


 

Oefening 5  Vertaal naar het Djerma:
het werkwoord-verbindingsvoegwoord
Djerma Nederlands
Ga hier zitten en lees me je brief voor.

Goro ne ga ni tira caw ay se.

Leen me 200 francs; ik zal het je terugbetalen aan het einde van de maand(*).

(*) als de maand sterft

Ma dela waytaci garaw ay se; da handu bu ay ga garaw bana ni se
Wij gaan naar Goudel om te zien of we een paard kunnen huren. Iri ga koy Goudel ga di hala iri ga hin ga bari sufurey.
Kom terug en sluit de deur. Ma ye kaa ga fu meyo dabu.
De vrouw kapte deze jonge vrouws haar.

Waybora na wandiyo wo boŋ hamno turu.

Terug


 
Oefening 6  Vertaal naar het Djerma: de jacht
Nederlands Djerma
Hama: Yusufu leen me je geweer. Hama: Yusufu ma ni malafa garaw ay se.
Yusufu: Ik kan je het niet lenen, omdat mijn broer het heeft. Yusufu: Ay si hin g' a garaw ni se zama ay bere / kayne gond' a.
Hama: Heeft je broer een jachtvergunning(*)?

(*) jachtpapieren

Hama: Ni bere / kayne gonda fo tirey, wala?
Yusufu: Nee, maar ik heb hem mijn vergunning geleend. Yusufu: Haŋ'a, amma ay n' ay fo tirey garaw a se.
Hama: H ! Pas op dat ze jullie beide niet in de gevangenis zetten !

Hama: Hay fo ! Haggoy fa, I si araŋ kulu daŋ kasu ra.

Terug


 
Oefening 7  Vertaal naar het Djerma: slechte eieren
Nederlands Djerma
Een vrouw kwam gistermiddag naar mijn huis om eieren te verkopen.

Bi alula wayboro fo kaa ay fuwo do ga gunguri neera.

Ik deed ze alle in water, maar ik kan zelf niet n vinden die goed was. Ay n' i kulu daŋ hari ra, amma ay mana du ba afo kan ga bori.
Vandaag zal ik naar het dorp gaan en zien of ik enkelen kan vinden die goed zijn. Hunkuna ay ga koy kwaara ga di nd' ay ga hin g' afoyan gar kan ga bori.

 
Oefening 8  Vertaal naar het Djerma: de misoogst
Nederlands Djerma
Heb je goed geboerd dit jaar ? Ni far hanno haraŋ, wala?
Nee, we hebben niet veel gierst verkregen. Haŋ'a, iri mana du hayni gumo.
Ik denk dat ik geld zal moeten(*) lenen

(*) zoek "tilas" op in Les 10

Ay tamaha tilas ay ma garaw sambu.
Ay tamaha ay ga tilas ay ma garaw sambu.
Zo niet dan zullen we dit jaar niet veel voedsel krijgen. Da manti yadin iri mana du ŋwari gumo haraŋ.
Afschuwelijk ! Jam !
Wel, moge God het jou geven.

To, Irikoy ma kande nin.

TerugLaatst herzien: 07 februari 2012