Les 9
Oefening 1

Oefening 2Oefening 1  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Ifo se no ni mana wodin bay?
Ay mana bay zama ay mana koy kwaara hunkuna.
I mana ci ay se hay kulu mo.
Waarom wist je dat niet?
Ik wist het niet omdat ik vandaag niet naar de stad ben gegaan.
Zij hebben mij ook niets verteld.
Man Adamu windo (= kraal) go?
To. Ay g a cabe ni se.
Waar is Adamu's kraal?
Ok. Ik zal het je aanwijzen.
Ifo no araŋ caw hunkuna?
Iri na sanney caw kanyan go Irikoy tira ra.
Ay ci i se iri ga koy cawyan fu subasi.
 
Iri si koy jingarey do koyne hunkuna, zama cin no.
Iri go ga maa Irikoy Sanno se.
Wat hebben jullie vandaag gelezen?
We hebben de verhalen gelezen die in Gods boek zijn.
Ik vertelde hen dat wij overmorgen naar een huis gaan waar religieuze diensten plaats vinden.
Vandaag gaan we niet meer naar een moskee, omdat het nacht is.
We begrijpen Gods woorden 
Ifo se ni go no ga goro ne ni karga bon?
To. Zama fejey no ay go no ga guna.
May fejey no?
Iri baba fejey no.
Waarom zit je hier op je stoel?
Nou. Omdat het de schapen zijn die ik in de gaten houd.
Wiens schapen zijn ze?
Het zijn onze vaders schapen.
Hassan di ni nya; a go nga fuwo ra.
Ifo n a ne a se?
A mana ne a se hay kulu.
A mana ba ne fo-fo.
Hassan heeft je moeder gezien; zij is in haar huis.
Wat zei ze tegen hem?
Zij zei niets tegen hem.
Ze zei zelfs niet hallo.
Man hansodin koy?
Hansi wofo no?
Iri mana di a.
Ay wayme hanso no; a ga ba r a.
Cin bindo ra no a zuru.
Waar ging die hond naar toe?
Welke hond?
We hebben hem niet gezien.
Het is mijn zusters hond; ze houdt van hem.
Het was in de midden van de nacht dat hij is weggerend.
Bi ay di goroŋgari kwaare fo habo do.
I ga neera dela waranka.
Iri g a day; Isaka no ne nga ga wi iri se.
Ik zag gisteren een witte kip op de markt.
Ze verkopen haar voor twintig delas (100 frank).
We zullen haar kopen; het is Isaka die zei dat hij haar zal doden voor ons
.
Boro kuku wo ga to kwaara koyo.

A ga jingar zama a go ga Mohammadu gana.
Zarmey ga jingar ce gu zaari kulu.
Deze lange persoon zal de burgemeester (dorpshoofd) bereiken.
Hij bid omdat hij een Moslim is (hij volgt Mohammed).
De Djerma's bidden vijf keer per dag.

TerugOefening 2  Vertaal naar het Djerma 
Nederlands Djerma
Gisteren zei iemand tegen mij: "Als je de wildernis in gaat, (dan) zul je een leeuw zien." Ik zei tegen hem: "Wie heeft je dat verteld?" Hij zei tegen mij: "We hebben hem eergisteren gezien. Het is een rode leeuw." Bi boro fo ne ay se: watifo ni ga koy sajo ra, ni ga di musu beri.
Ay ne a se: may no na wodin ci ni se?
A ci ay se: bi fo iri di a. Musu beri ciray no.
We bidden iedere ochtend, maar de religieuze leraar bidt niet; hij reciteert de Moslim gebeden.
Gaan ze niet allen de grote moskee in?
susubey kulu iri ga te adduwa, amma alfaga si te adduwa; a ga te jingar.
I si koy kulu jingarey bero ra, wala?
Hoeveel kost dit witte jonge poesje?
Het is vijfennegentig Frank.
Wie doodde zijn moeder?
Ik weet het niet.
Ik wist niet eens dat ze dood was
(= gestorven is).
Wie heeft je dat verteld?
Marge no musu ize kwaar'o?
Dela waranka af si.
Man no n' a nya wi?
Ay si bey
Ay mana
ba bey a bu.

Man no na wodin ci ni se?
Ik ga (nu) bij mij thuis zitten.
Ik zie je broer. Hij rent (is aan het rennen).
Ay go ga goro ay fuwo do.
Ay ga di ni arme*2. A go ga zuru.
Waarom is het nu, zo vroeg (= nda hineydin), dat jullie opstaan?
Nou, we hebben niet geslapen gedurende de nacht.
Waarom hebben jullie niet geslapen?
Omdat gasten gekomen zijn om bij ons te logeren (= gasten daalden neer op ons).
Ifo se no sohon no, nda hineydin, kan araŋ tun?
To, iri mana jirbi cino ra.
Ifo se no araŋ mana jirbi?
Zama yawyan zumbu iri gaa.
Welke stoel hebben zij gepakt, die ene die groen is of die en die zwart is?
Zij hebben [het]*1 me niet verteld, maar ik weet [dat]*1 zij ze beide (= alle twee) meegenomen hebben.
Karga wofo no i kaa, wodin kan ga bogu wala wodin kan ga bi?
I mana ci ay se, amma ay ga bay I na kulu hinka kaa.

*1 woorden tussen [ ] worden niet vertaald.
*2 Dit antwoord als de "ni" een vrouw is. Anders moet men "bere" (oudere) of "kayne" (kleinere) zeggen.

Terug


Laatst herzien: 11 maart 2012